องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล 

ตำบลแวงน้อยมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย

จังหวัดขอนแก่น

                ทิศใต้                   ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย

                                                จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันออก       ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนตำบล

                                                โคกสง่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันตก          ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา และองค์การบริหารส่วนตำบล

                                                ท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

โดยมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ตั้งอยู่ ณ บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 สายเมืองพล-ชัยภูมิ กม.ที่ 16 ห่างจากที่ว่าการอำเภอแวงน้อยมาทางด้านทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นมาทางด้านทิศใต้ระยะทางประมาณ  92  กิโลเมตร

เขตการปกครอง    

ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยเต็มพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่

                หมู่ที่ 2                    บ้านดอนหัน           

                หมู่ที่ 3                    บ้านหนองแขม 1  

                หมู่ที่ 4                    บ้านกุดรู                    

                หมู่ที่ 5                    บ้านอีโล              

                หมู่ที่ 7                    บ้านหนองหอย      

                หมู่ที่ 8                    บ้านป่าเป้ง

                หมู่ที่ 9                    บ้านโนนศิลา

                หมู่ที่ 10                 บ้านนาจาน

                หมู่ที่ 11                 บ้านโนนขี้เหล็ก

                หมู่ที่ 13                 บ้านหนองแขม 2

และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                หมู่ที่ 1                    บ้านแวงน้อย

                หมู่ที่ 6                    บ้านโคกสี

                หมู่ที่ 12                 บ้านศรีเมือง

 

เนื้อที่    

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  24,862  ไร่ หรือ 39.78 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอแวงน้อยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้อยกว่า 180-200 เมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

อันดับที่

หมายเหตุ

1

แวงน้อย

2,010

6

 

2

ดอนหัน

2,212

5

 

3

หนองแขม 1

2,243

3

 

4

กุดรู

2,927

1

 

5

อีโล

1,865

8

 

6

โคกสี

1,605

10

 

7

หนองหอย

1,829

9

 

8

ป่าเป้ง

2,224

4

 

9

โนนศิลา

2,446

2

 

10

นาจาน

1,411

11

 

11

โนนขี้เหล็ก

978

13

 

12

ศรีเมือง

1,120

12

 

13

หนองแขม 2

1,992

7

 

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

ครัวเรือน

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน 2564 พบว่าประชากรในเขตตำบลแวงน้อยมีจำนวนทั้งสิ้น  6,645  คน  จำแนกเป็นชาย  3,309  คน  หญิง  3,336<