องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

                องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) ที่เป็นภาพของความปรารถนาร่วมกันของประชาชนตำบลแวงน้อย โดยคาดหวังที่จะให้เกิดความผาสุกของสังคมปลอดอาชญากรรมและสิ่งเสพติด มีความพออยู่พอกินในทุกครอบครัว การศึกษา สุขภาพ อนามัยของประชาชนดี มีสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี และนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ซึ่งเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนตำบลแวงน้อยจึงกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งปฏิบัติให้เกิดผลในอนาคต ดังนี้

“ตำบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริการ  และการท่องเที่ยว

5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน

6. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  อย่างยั่งยืน

7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมาย (Goals)

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริการ  และการท่องเที่ยว

5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน

6. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  อย่างยั่งยืน 

7.  สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของขุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น