องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

แฟ้มที่

ข้อมูล

ข่าวสาร

รายละเอียดเอกสาร

สถานที่

จัดเก็บแฟ้ม

หมายเหตุ

1

มาตรา 7 (1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

อาคารข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

มาตรา 7 (2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ        ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน      ที่เกี่ยวข้อง

1

มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2

มาตรา 9 (2)

นโยบายและการตีความ

3

มาตรา 9 (3)

ผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ

4

มาตรา 9 (4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

5

มาตรา 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6

มาตรา 9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่น ๆ

7

มาตรา 9 (7)

มติ คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

8

มาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้