องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร.


นายเดชมนตรี   สันเสนาะ

   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

    นางสาวอริษา  ไทยน้อย


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร