องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 
 
นางสาววรัญญา  หามา
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ว่าง

นางเสาวนีย์    อังวะ -ว่าง- นางสาวธนภรณ์    หมวดศรี
ครู (ค.ศ.3) ครู
ครู (ค.ศ.3)
ว่าง


-ว่าง-
นางกนกพรรณ    เครือไธสง
นางสาวสำอาง  ประโพธิ์ทัง
ครู
ครูค.ศ.2 ครูค.ศ.2

นางบุญมา    รักหนองแซง นางธนพร     วรสิทธิ์ นางสมสวาด  ซ้ายยศ
ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ครู  ค.ศ.2

 
นางลำพูล   คำโส

นางทองคำ  นาอุดม
ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม

ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม