องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

เพื่อนำไปสู่เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จึงกำหนดยุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  3  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน  15  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนที่ปัจจุบันเกิดจากรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายรับคงที่ถึงลดลงโดยเน้นการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเป็นหลักมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดินทางการเกษตรทำกินอย่างคุ้มค่าเต็มที่ตลอดทั้งปี และสร้างอาชีพเสริมให้กับทุกกลุ่มคนที่อยู่ในวัยแรงงาน

แนวทางการพัฒนา

                                1. พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ และลดรายจ่าย

                                2. ส่งเสริมการใช้ที่ดินทำกินอย่างคุ้มค่าตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                                3. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

4. พัฒนาความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้กลุ่มอาชีพ

5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

6. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนวัยแรงงานมีงานทำ

2. ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

                                3. พื้นที่ทำการเกษตรมีความเพียบพร้อมสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คุ้มค่า

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจากภาครัฐ

5. ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นอย่างสมดุล ปลอดภัยและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม

2. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.  ส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมคุ้มค่า

ตัวชี้วัด

1. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานมีอย่างพอเพียงและเหมาะสม

2. จำนวนป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีเพิ่มขึ้นและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นน่าอยู่

3. จำนวนอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลง

4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการวางระบบผังเมืองมากขึ้น

5. เป็นพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติด

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพอนามัย สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่และพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (.. 2545 2549)

แนวทางการพัฒนา

1.   พัฒนาความรู้และการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

2.   ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.   เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขชุมชน

4.   สนับสนุนส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง

ตัวชี้วัด

1.   จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

2.   จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น

3.   จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4.   มีการจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดเป็นมรดกให้ลูกหลาน

5.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการดูแลสนับสนุน

6.  มีระบบสวัสดิการดูแลผู้ด้อยโอกาสที่ทั่วถึง