องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
กองช่าง


นายคชา วาระเพียง

ผู้อำนวยการกองช่าง


 


นายนิรันทร์  ขันตรี

นายช่างโยธา ปง.


 

นายพาโชค  พรมจันทร์

นายสนั่น  กันยามาศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า