องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบวร ลาบุรี นางกาญจนา ศิริบูรณ์ นางวิลาวรรณ สายมัน น.ส.อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ.อ.นรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ

   
นายจำรัส  ปานจันทร์
 น.ส.ชุติมา อินทชัย นางรัตนา  กุลมีสี
 นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายนิติพงษ์  สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สารณภัย

 

 
ว่าง  นายณัฐวุฒิ  สงฆัง
ว่าง
นายธงชัย บ้วนนอก
นายสุกัน ศรีชมภู
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม  คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง
       
     นายสุภาพ ศรีอุ่น    นางอุไรรัก วัฒนะบุตร นายอุบล  เชิดพานิชย์
  พนักงานขับรถ  บรรทุกขยะ   แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ