องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล  พิมลตรี
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

  083-1455221
 
 
 
  นางลำดวน  ไชยคำภา  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   

081-2660116
นายสุภาพ ว่องไว นางรุ้ง  สุขกำเนิด นายคชา วาระเพียง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-0301975
089-2762695
085-0123389

 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
  นายเดชมนตรี   สันเสนาะ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
089-2769012

080-5022220