องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสงวน  ลาแอ้น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางละอองดาว  นันทวิทยาคม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


                    
ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล  พิมลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เลขานุการสภา


นางสาวบัวลอง  สาคร
นายพิษณุพงษ์  สนอุป

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2นายสุนัน  บุญเรืองศรี นายบุญหนา  นาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
นายนนทกานต์  นาอุดม นายประวัติชัย  ศรีอุ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางอรทัย  ตะกรุดทอง นางละอองดาว    นันทวิทยาคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายอนุราช  นาดี นายเสรี  นานอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายพรจิต  สนอุป นายสงวน  ลาแอ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 13