องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายชัยวัฒน์  ทองน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-267-4156

 
  นายอนุศักดิ์  มีทอง

นายสง่า  เชื้อกุดรู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ :  093-421-1584
โทรศัพท์ : 090-336-8241

นายบุญยม  หนูนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ :061-064-2535

ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล  พิมลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 083-145-5221

นางลำดวน  ไชยคำภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-266-0116นายสุภาพ  ว่องไว
นางรุ้ง  สุขกำเนิด นายคชา  วาระเพียง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์: 098-030-1975 โทรศัพท์: 089-276-2695 โทรศัพท์ : 085-012-3389

 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
  นายเดชมนตรี  สันเสนาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์: 089-276-9012   โทรศัพท์ : 080-502-2220