องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 5 เมษายน 2567นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานด้านการเกษตร ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกระฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-03
2024-05-29
2024-05-21
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19