องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย
..........................................................................................
                        องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย  โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว  10.50  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  94.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด   ราคากลาง  501,000.-บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
       2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
       3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร   ส่วนตำบล  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
       5. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  130,000.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
        6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        8. คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  24  พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.  ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 
                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   10  พฤษภาคม  2559   ถึงวันที่  24  พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น. ณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย และในวันที่  25  พฤษภาคม 2559  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น 2)  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  26 พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ  500.- บาท  ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  10   พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4349-9533 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่  www.weagnoiy.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  
ประกาศ   ณ   วันที่   10   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559
 
 
                                          
                                         
                                   (นายหนูกาลน์    นิบุญทำ)
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ