องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ---------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา เพื่อจัดทำเป็นรถรับ - ส่งผู้ป่วยหรือรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ราคากลางในการจัดซื้อ 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สำหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2553 กำหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4349-9226 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว๊บไซด์ www.gprocurement.go.th www. Waengnoiy.go.th - 2 - ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (ลงชื่อ) (นายมงคล พลบำรุง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2554 จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 -------------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบล”มีความประสงค์ จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา เพื่อจัดทำเป็นรถรับ - ส่งผู้ป่วยหรือรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ราคากลางในการจัดซื้อ 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จุใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 1.2 แบบใบเสนอราคา 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (1) หลักประกันสัญญา 1.5 บทนิยาม (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 1.6 แบบบัญชีเอกสาร (1) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 1 (2) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 …………………………..ฯลฯ………………………….. 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 - 2 - 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) (4) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) เอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ (6) บัญชีเอกสารส่วนที่1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6 (2) - 3 - 4. การยื่นซองสอบราคา 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ "องค์การบริหารส่วนตำบล" จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 7 วัน 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน...........-.........หน่วย เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1 /2554" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สำหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2553 กำหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) - 4 - เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ " องค์การบริหารส่วนตำบล " จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ " องค์การบริหารส่วนตำบล " เท่านั้น 5.3 " องค์การบริหารส่วนตำบล " สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ ( 1 ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ " องค์การบริหารส่วนตำบล " ( 2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา ( 3 ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ( 4 ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) กำกับไว้ 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ " องค์การบริหารส่วนตำบล " มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ " องค์การบริหารส่วนตำบล" มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 5.5 " องค์การบริหารส่วนตำบล " ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ "องค์การบริหารส่วนตำบล" เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบล " จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา - 5 - 6. การทำสัญญาซื้อขาย 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ " องค์การบริหารส่วนตำบล " จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือ "องค์การบริหารส่วนตำบล" เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ "องค์การบริหารส่วนตำบล" ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ "องค์การบริหารส่วนตำบล" ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ( 1 ) เงินสด ( 2 ) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ " องค์การบริหารส่วนตำบล " โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ ( 3 ) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) ( 4 ) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 7. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ 5/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000.- บาท (-หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) แล้วเท่านั้น - 6 - 9.2 เมื่อ " องค์การบริหารส่วนตำบล " ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ ( 1 ) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ( 2 ) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ( 3 ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 9.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง " องค์การบริหารส่วนตำบล " ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6" องค์การบริหารส่วนตำบล" จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 9.4 " องค์การบริหารส่วนตำบล " สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คุณลักษณะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 *************************************************** จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา เพื่อจัดทำเป็นรถรับ - ส่งผู้ป่วยหรือรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะตัวรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1.1 รถขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี - เป็นรถช่วงยาว - เป็นกระบะสำเร็จ - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ติดกันชนหน้า – หลัง 2. อุปกรณ์เสริม - โครงหลังคาไฟเบอร์มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนมีที่นั่ง 2 แถว พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด - ไฟไซเรน และไฟสปอร์ตไลด์ จำนวน 1 ชุด บนหลังคาส่วนท้ายรถติดไฟฉุกเฉินกระพริบแบบดวงเดี่ยว จำนวน 2 หลอด LED (แดง – น้ำเงิน) , ติดไฟสปอร์ตไลด์ข้างรถบนหลังคาทั้งสองด้าน - เปลสนามพร้อมบล็อกคอ 3 ขนาด จำนวน 1 ชุด - วิทยุสื่อสารติดตั้งในรถยนต์กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ จำนวน 1 ชุด - เครื่องขยายเสียง DC วัตต์ ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด พร้อมลำโพง (สีครีม) 4 ตัว วัตต์รวมไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 1 ชุด - ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว (1500 ปอนด์) - สายแมชออกซิเจนและออกซิเจนแคนดูล่า - เกย์ออกซิเจน 1 ชุด - ไมค์โครโฟน (ชัวร์) พร้อมสาย จำนวน 1 ชุด - 2 - - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือดตามกระดูก ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่องชั้นที่บรรจุของต่าง ๆ อย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก จำนวน 1 ชุด **อุปกรณ์ห้ามเลือด** - ผ้าก๊อชแผ่นปิดแผล ขนาด 3 x 3 นิ้ว - ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด ขนาด 4 x 6 นิ้ว - ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด ขนาด 8 x 12 นิ้ว - ผ้าปิดตา - พลาสเตอร์ยาชนิดกันน้ำ ** อุปกรณ์ตามปิดแผลและพันแผล** - ไม้ดามแขน ขา ขนาด 3 x 4 x 6 นิ้ว - ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 x 4 x 6 นิ้ว - ผ้าก๊อชยืดชนิดม้วน ขนาด 2 x 4 นิ้ว - ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด 2 อัน ** อุปกรณ์ทำความสะอาดแผลและน้ำยาฆ่าเชื้อ** - ไม้พันสำลี - สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ) - แอลกอฮอล์ - เบตาดีนโวลูชั่น - น้ำเกลือล้างแผลแอมโมเนีย ** อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป** - เทปกาวติดผ้าก๊อชชนิดใส - ถุงมือยางชนิดอย่างดี หนาพิเศษ - ผ้าปิดจมูก (Mask) - กรรไกร - ไฟฉาย - อุปกรณ์หนีบหรือผูกสายสะดือ - ที่สูบเสมหะชนิดใช้มือ (ลูกสูบยางแดง) No. 2 4 - เครื่องช่วยหายใจโดยการเป่าตรง (Pocket mask) - แว่นตากันเลือด - ถังดับเพลิงขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง - 3 - 3. เงื่อนไขอื่น ๆ - เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง และสติ๊กเกอร์ติดข้างรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ -บริเวณเหนือกระจกแครี่บอยทั้งสองด้าน ติดคำว่า“ อุบัติเหตุ –เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.0-4349-9226” - ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างติดคำว่า “ รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ” - ด้านข้างกระจกแครี่บอยฝั่งหน้าทั้งสองด้าน ติด ตราสัญลักษณ์การแพทย์ฉุกเฉิน - ด้านบนกระจกท้ายรถติดคำว่า “ AMBULANCE” (ตัวหนังสือสีแดง) - กระจกท้ายรถ ติดคำว่า “ อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 0-4349-9226 หรือ 1669 ” - กระจกด้านหน้ารถ ติดคำว่า “ หน่วยกู้ชีพ อบต.แวงน้อย” - ติดสติกเกอร์สีแดงคาดขาวช่วงรอยต่อตัวรถและแครี่บอยรอบคัน - กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกลองแสงให้ความทึบไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด 15 เซนติเมตร - มีผนังกั้นแยกช่วงหน้าห้องคนขับรถออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล ตรงกลางมีประตูสามารถเปิดเข้าถึงกันพร้อมระบบบล็อค - ในห้องพยาบาลมีเตียงพร้อมเบาะรองนอนสำหรับผู้ป่วยและเบาะที่นั่งสำหรับญาติผู้ป่วยและ เจ้าหน้าที่ 2 ด้าน ราคากลางในการจัดซื้อ 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (นายมงคล พลบำรุง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2553
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ