องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน

    รายละเอียดข่าว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
..............................................................
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน บ้านนาจาน หมู่ที่  10  ตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                    รายการ  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน   บ้านนาจาน   หมู่ที่ 10  จำนวนเด็กนักเรียน 110 คน จำนวน 224 วันทำการ ต้องเป็นอาหารที่สะอาดครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ ตามรายละเอียดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานกำหนด  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  2558  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2559  ราคากลาง  492,800.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
โดยอาหารกลางวันต่อ  1  มื้อ ประกอบด้วย
                        (1)  ข้าว (ข้าวสวยชั้นดี –ข้าวหอมมะลิหรือข้าวที่มีคุณภาพดี)  ปริมาณอาหารไม่น้อยกว่า 1 ถ้วยต่อคน หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า  200 กรัมต่อคนต่อมื้อ 
                        (2)  อาหารปรุงสำเร็จที่มีส่วนประกอบด้วยเนื้อหมู ไข่ ผักและอื่น ๆ  จำนวนอย่างน้อย 2 อย่าง  ปริมาณน้ำหนักไม่น้อยกว่า  200 กรัมต่อคนต่อมื้อ  โดยต้องมีส่วนประกอบดังนี้
                                    - อาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์  อย่างน้อยจำนวน  1  อย่าง
                                    - อาหารประเภทผัก  อย่างน้อยจำนวน  1  อย่าง   
                                    โดยในแต่ละมื้อต้องมีอาหารชนิดแห้ง อย่างน้อย จำนวน  1  อย่าง และชนิดน้ำอย่างน้อย จำนวน 1 อย่าง  
                        (3)  ขนมหรือผลไม้สด/สุก จำนวน 1 อย่าง  เช่น กล้วยหอม องุ่น ฝรั่งฯ  ปริมาณเท่าจำนวนเด็ก
                    ทั้งนี้ อาหารต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ และเหมาะสมกับเด็กเล็ก  โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กเป็นสำคัญ สำหรับขนมหรือผลไม้ให้เป็นขนม  จำนวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า  3  วัน (รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างแนบท้าย)   
                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                       กำหนดดูสถานที่  ในวันที่  19   ตุลาคม  พ.ศ.  2558   ระหว่างเวลา  13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  และกำหนดรับฟังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา  13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ  ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  6  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2558   ระหว่างเวลา 08.30   น  ถึง  16.30  น.   ณ  ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  และวันที่   20  ตุลาคม        พ.ศ.  2558  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น  2)  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  ณ  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    21    ตุลาคม  พ.ศ.  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00   น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น  2)
                       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
ในราคาชุดละ   100.-    บาท   
ได้ที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ระหว่างวันที่  6  ตุลาคม พ.ศ.2558   ถึงวันที่  20   ตุลาคม  พ.ศ. 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4349-9533  หรือ  www. Waengnoiy.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th    ในวันและเวลาราชการ
                              ประกาศ   ณ   วันที่    6  เดือน    ตุลาคม  พ.ศ.   2558
                                        

      
(นายหนูกาลน์  นิบุญทำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ