องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน  2  โครงการ
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
................................................................................
                     องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน  2  โครงการ  ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศเหนือ
                        โดยวางรางระบายน้ำท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ผ่าครึ่งซีก พร้อมเทคอนกรีตจากปากท่อถึงแนวรั้ว ตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หนา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30  x 1.00 เมตร ตามจุดทางเข้าบ้านและจุดตัดเชื่อมถนน  จำนวน  15 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ  รวมความยาวทั้งสิ้น  276  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด    ราคากลาง  178,000.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันบาทถ้วน)
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
                        โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 10 จุด พร้อมถมดินหลังท่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร สูง 0.50 เมตร  ปริมาตรดินถม 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 125  เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด   ราคากลาง  137,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                        ตามประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  จะพิจารณาตัดสินราคารวมเป็นรายโครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

               1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
               3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น  
               4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                5. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  ในวงเงินตามรายโครงการ  ดังนี้
โครงการที่  1   มีผลงานไม่น้อยกว่า    50,000.-บาท 
โครงการที่  2  มีผลงานไม่น้อยกว่า     40,000.-บาท
                6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                8. คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่    9   กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 13.00 น.  ถึง 16.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    9  กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. ถึง 16.30  น.  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   25   สิงหาคม 2558   ถึงวันที่   9   กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.  ณ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  และในวันที่  10  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) และกำหนดเปิดซองใบ เสนอราคาในวันที่        11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ  500.- บาท  ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ระหว่างวันที่   25  สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  10  กันยายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4349-9533  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่  www.weagnoiy.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  
                 ประกาศ    ณ    วันที่   25   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558
 
                                          
                                        (นายหนูกาลน์    นิบุญทำ)
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 
 


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ