องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน

    รายละเอียดข่าว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
................................................................................
                     องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์   จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง  หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน  ตามรายละเอียด ดังนี้
                    โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน  พื้นที่ขุดลอก กว้าง  45  เมตร  ยาว  50  เมตร  ขุดลึกลงจากเดิม  1.50 เมตร  ปริมาตรดินขุด  3,168  ตารางเมตร  โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่สาธารณะทิศใต้หนองศาลเจ้าและทางสาธารณะที่กำหนดให้  พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด  จำนวนราคากลาง  141,000.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น  
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้          
5. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  40,000.-บาท
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  8. คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  9  กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 13.00 น.  ถึง 16.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  9  กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. ถึง 16.30  น.  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  25  สิงหาคม 2558   ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.  ณ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  และในวันที่  10  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) และกำหนดเปิดซองใบ เสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  500.- บาท  ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  25   สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  10  กันยายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4349-9533  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่  www.weagnoiy.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  
                   ประกาศ    ณ    วันที่   25   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558
 
                                          
                                       (นายหนูกาลน์    นิบุญทำ)
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย    เอกสารประกอบ โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ