องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
                 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน
             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                      ..............................................................
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 ครั้งต่อเดือนต่อหมู่บ้าน ตามเส้นทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด และนำไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะโคกทำเลตลาดใต้  โดยดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดเดือน กันยายน พ.ศ. 2558  จำนวน 10 เดือน ราคากลางเดือนละ  17,500.- บาท รวมราคากลาง 175,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บ ดังนี้
 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 ครั้งต่อเดือนต่อหมู่บ้าน ตามเส้นทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้
 ครั้งที่ 1  ทุกวันที่  1  เก็บขยะหมู่ที่  4, หมู่ที่  7  และหมู่ที่  11
                  ทุกวันที่  2  เก็บขยะหมู่ที่   3, หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 5  และหมู่ที่  1
                  ทุกวันที่  3  เก็บขยะหมู่ที่  2 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  12, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9
 ครั้งที่ 2  ทุกวันที่  11  เก็บขยะหมู่ที่  4, หมู่ที่  7  และหมู่ที่  11
                  ทุกวันที่  12  เก็บขยะหมู่ที่  3, หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 5  และหมู่ที่  1
                 ทุกวันที่  13  เก็บขยะหมู่ที่  2, หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  12, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9
 ครั้งที่ 3  ทุกวันที่  21  เก็บขยะหมู่ที่  4, หมู่ที่  7  และหมู่ที่  11
                  ทุกวันที่  22  เก็บขยะหมู่ที่  3, หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 5  และหมู่ที่  1
                  ทุกวันที่  23  เก็บขยะหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  12, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9
                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5.  ผู้ขับรถต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถและเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมาย   
                   กำหนดดูสถานที่  ในวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  และกำหนดรับฟังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.   ณ  งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย และวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น  2) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.
                     และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น  2)
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ระหว่างวันที่  31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557   ถึงวันที่  17  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4349 9533  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  www.waengnoiy.go.th และ www.gprocurement.go.th      
                              ประกาศ    ณ   วันที่    31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557  
 
                                                           (ลงชื่อ)
                                                                           (นายหนูกาลน์     นิบุญทำ)
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ