องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนก่น

    รายละเอียดข่าว

 
 

 
  
                                          
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง  ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
................................................................................................................................
                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  1  แห่ง  จำนวนราคากลาง 2,394,000.-บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                   2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น   
                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,197,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เชื่อถือ
         
                    7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแวงน้อย เวลา 13.00 น. และเจ้าหน้าที่จะพาไปดูสถานที่ดำเนินงาน ระหว่างเวลา 13.00 น.   ถึง 16.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   28  ตุลาคาม  2557 เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าดูสถานที่ดำเนินงานตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าได้รับทราบสถานที่ดำเนินงานดีแล้ว หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้าง ให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย มิได้  

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  5  พฤศจิกายน 2557 ระหว่าง เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 14       พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา  15.00  น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาท  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  16  ตุลาคม 2557  ถึงวันที่   28 ตุลาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4349-9533  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่  www.Waengnoiy.go.th และ  www.gprocurement.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                     ประกาศ   ณ   วันที่   16    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2557
                                         
                                                (ลงชื่อ)
                                                                       (นายหนูกาลน์   นิบุญทำ)
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 
 


    เอกสารประกอบ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ