องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลแวงน้อย ที่มีอาชีพเกษตรกร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงโค กระบือ และเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานด้านการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกร ณ ตระกูลพรฟาร์ม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2022-06-22
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-25
2022-03-31
2022-03-30
2022-02-21
2022-02-18
2022-01-04