องค์การบริหารส่วนตำยบแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำยบแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น