ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................