องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ต.ค. 2559    ประกาศการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 176
  30 ก.ย. 2559    ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก ตำบลแวงน้อย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 173
  30 ก.ย. 2559    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก 151
  26 พ.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย 157
  26 พ.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย 163
  26 พ.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย 167
  26 พ.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย 148
  10 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย 230
  19 พ.ย. 2558    ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุดในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภ 172
  18 พ.ย. 2558    ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 175
  20 ต.ค. 2558    โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำอบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 190
  7 ต.ค. 2558    โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ–ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ 387
  6 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 163
  6 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 172
  28 ส.ค. 2558    โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 168
  25 ส.ค. 2558    โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 160
  25 ส.ค. 2558    โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ 164
  21 ส.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 7 โครงการ 175
  19 ส.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 158
  18 ส.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 154


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]