องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]144
62 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 1 ต.ค. 2563 ]150
63 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) [ 1 ต.ค. 2563 ]122
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
65 สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
66 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]212
67 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]154
68 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]126
69 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]120
70 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 11 มิ.ย. 2563 ]158
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]152
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 8 มิ.ย. 2563 ]151
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]157
74 คู่มือการบริหารความเเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 2 มิ.ย. 2563 ]139
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]135
76 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]123
77 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]132
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 27 เม.ย. 2563 ]137
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 20 เม.ย. 2563 ]125
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลแวงน้อย โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในทุกวันพุธ ของเดือน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 เม.ย. 2563 ]154
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16